Orgaanilise materjali komposteerimine

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõik
Põud
Kõik

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
viljapuud, viinapuud

Meetme kirjeldus

Orgaanilise materjali (põhu, ristiku, sõnniku vms) komposteerimine enne põllule laotamist.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Kompost varustab mullaelustikku toitainetega, mis suurendab huumusesisaldust ja süsiniku sidumist. Orgaaniline aine parandab mulla veesidumisvõimet ja suurendab mulla vastupidavust põuale. Huumus stabiliseerib mulda, vähendab mulla erosiooni ja toitainete leostumist pinnasesse ja pinnavette. Saagid stabiliseeruvad aja jooksul. Kompostimine suurendab tööjõukulu.