Kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni stsenaariumid (RCPd)

Stsenaariumid, milles võetakse arvesse kõigi kasvuhoonegaaside, aerosoolide ja keemiliselt aktiivsete gaaside emissioonide ja kontsentratsioonide aegridu ning maakasutust/pinnakatet. Ingliskeelses nimetuses kasutatud sõna representative (’esinduslik’) tähistab seda, et iga RCP esitab ainult ühe paljudest võimalikest stsenaariumidest, mis võivad viia kindlate kiirgusjõu karakteristikuteni. Ingliskeelne termin pathway (’rada’) rõhutab, et olulised ei ole mitte ainult pikaajalised kontsentratsioonitasemed, vaid ka aja jooksul nende tulemusteni viiv trajektoor.

RCPd kujutavad tavaliselt stsenaariume kuni aastani 2100, millele on integreeritud hindamismudelitega leitud vastavad emissioonistsenaariumid. Pikendatud kontsentratsioonistsenaariumid (Extended Concentration Pathways (ECPs)) kirjeldavad huvirühmade konsultatsioonidel välja töötatud lihtsaid reegleid, kasutades välja arvutatud RCPde pikendusi aastatel 2100–2500, kuid ei ole terviklikud stsenaariumid. Avaldatud kirjandusest valiti välja neli integreeritud hindamismudelitega koostatud RCPd, mis võeti aluseks IPCC viienda hindamisaruande I töörühma osa (WGI AR5) peatükkides 11–14

kliima ennustamisel ja projektsioonide tegemisel.

RCP2.6 on stsenaarium, kus kiirgusjõud saavutab maksimaalse väärtuse 3 W m–2enne 2100. aastat ja hakkab seejärel langema (vastavas ECPs eeldatakse, et alates 2100. aastast emissioonid ei muutu).

RCP4.5 ja RCP6.0 on kaks mõõdukat stabiliseerumise stsenaariumi, milles kiirgusjõud stabiliseerub umbes väärtustel 4,5 W m–2ja 6,0 W m–2pärast 2100. aastat (vastavates ECPdes eeldatakse, et pärast 2150. aastat kontsentratsioonid ei muutu).

RCP8.5 on kõrge stsenaarium, milles kiirgusjõud tõuseb 2100. aastaks üle 8,5 W m–2ja jätkab mõnda aega tõusmist (vastavas ECPs eeldatakse, et emissioonid ei muutu pärast 2100. ja kontsentratsioonid pärast 2250. aastat).

Allikas: ELi nelja peamise kliimariskipiirkonna lähteolukorra aruanded

Loe lisaks:https://agriadapt.eu/wp-content/uploads/2017/05/L%C3%A4hteolukorra-aruanne.pdf